REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.famipetgadgets.com 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep www.famipetgadgets.com działa na zasadach  określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania  Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania  reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług  świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep  www.famipetgadgets.com, zasady świadczenia tych usług,  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie  usług drogą elektroniczną. 

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności  zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych  Sklepu www.famipetgadgets.com zobowiązany jest  do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie przepisy: 

1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., 

2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014  r., 

3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów  konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz  inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

§ 2 

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE 

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny  na stronie internetowej www.famipetgadgets.com  umożliwiający złożenie Zamówienia. 

2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub  zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową. 

4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna  i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której  ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub  zawodową. 

5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a  Sprzedawcą. 

6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu. 

7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod  adresem www.famipetgadgets.com. 

8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Fami Pet Gadgets, siedziba przy ul. Enklawy 2 m. 20 05-500 Józefosław, NIP 1231523632, REGON 523898938

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu  zawarta między Klientem, a Sprzedawcą 

za pośrednictwem Sklepu. 

10.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące  ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu  

ze Sprzedawcą. 

11.CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych,  którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy  za Produkt. 

§ 3 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH  ZAMAWIANIA 

1. Sklep www.famipetgadgets.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych  Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.  Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna  określonego Produktu na warunkach podanych w jego  opisie. 

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej  Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera  wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 

5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep 

www.famipetgadgets.com) – 24 godziny na dobę przez  cały rok. 

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta  jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego  postanowień w czasie składania Zamówienia. 

§ 4 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest  wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia  udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z §  3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie  potwierdza jego otrzymanie. 

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt  2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego  Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia  następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: 

1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów  Zamówienia, 

2. formularz odstąpienia od umowy, 

3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie  do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,  o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a  Sprzedawcą. 

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem  zakupu, który będzie dołączany do Produktu. 

§ 5 

SPOSOBY PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek  bankowy Sprzedawcy, 

2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu  płatności. 

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty  należy dokonać na rachunek bankowy numer: 38 1140  2004 0000 3402 8315 0534 (Bank mBank S.A.). W tytule  przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”. 

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego  systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed  rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system  płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty  kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich  banków.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu  Umowy Sprzedaży w terminie 24 godzin od momentu jej  zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. 

§ 6 

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU 

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia. 

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas  kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu  przez przewoźnika: 

1. czas kompletowania Produktów zależy od stanu  faktycznego magazynu i wynosi od 1 do 14 dni  roboczych, 

2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome  przez przewoźnika następuje w terminie przez niego  deklarowanym tj. 1-2 dni roboczych od momentu  nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni  robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).  

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie  na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub  firmy kurierskiej. Fami Pet Gadgets nie bierze  

odpowiedzialności za problemy z dostawą, wynikające ze  strony firmy kurierskiej.

§ 7 

REKLAMACJA PRODUKTU 

1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu  z umową. 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy  wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku  zgodności Produktu z umową są określone w ustawie  o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., 

2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy  wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu  rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia  23 kwietnia 1964 r., 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta  będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu  z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu  i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin  przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy, 

4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można  dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: petgadgets.sklep@gmail.com 

5. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej  należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności  dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności  rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane  kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez  

Sprzedawcę,

6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu  z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest  do odebrania go na swój koszt, 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od  momentu zgłoszenia reklamacji, 

8. w przypadku reklamacji Klienta będącego  

Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie  14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej  

uwzględnieniem, 

9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta  będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio: 

• pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego  dostarczenia Produktu do Klienta, 

• obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru  niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania  oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta, 

• w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta –  Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej  w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru  lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy,  Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar  do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, 

10.odpowiedź na reklamację jest przekazywana  na papierze lub innym trwałym nośniku np.  

wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient  będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,  składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest  uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek  zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,  jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od  umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam  odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy  odesłanie Produktu przed jego upływem. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy  dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Enklawy 2/20  Józefosław 05-500 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że  Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu,  o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania  prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu  wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów  Konsument powinien obchodzić się z Produktami  i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to  zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu,  Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz  z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że  Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu  otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu  od Umowy Sprzedaży. 

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu,  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze  Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem  płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  wcześniej. 

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie  z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty  odesłania Produktu do Sprzedawcy. 

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może  odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu  której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym  do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym  Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna  niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie. 

10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie  przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży  m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji  Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego  

zindywidualizowanych potrzeb. 

11.Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje  zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku  niewykonania przez drugą stronę umowy swojego  zobowiązania w terminie ściśle określonym. 

§ 9 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu  korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie  Umów Sprzedaży Produktu. 

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców  w Sklepie odbywa się na warunkach określonych  w Regulaminie. 

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie  internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te,  stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim  materiałów. 

§ 10 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW  O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1  Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej  na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana  jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania  przez Usługobiorcę. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy  z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem  do Internetu, 

2. dostęp do poczty elektronicznej, 

3. przeglądarka internetowa, 

4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz  Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając  na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw  własności intelektualnej osób trzecich. 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych  zgodnych ze stanem faktycznym. 

1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści  o charakterze bezprawnym. 

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG  ELEKTRONICZNYCH 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi  Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca  może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: petgadgets.sklep@gmail.com 

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak  najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu  reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia  nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane  informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie  reklamacji przez Usługodawcę. 

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od  momentu zgłoszenia. 

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest  wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany  w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez  Usługobiorcę sposób 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie  z prawem polskim. 

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części  Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce 

zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie  mają właściwe przepisy prawa polskiego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między  Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej  kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego  zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy  

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.  Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby  niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie  z pkt 4 niniejszego paragrafu. 

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a  Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie  Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie  z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17  listopada 1964 r. 

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo  do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania  sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu  postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie  mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd  polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz  Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających  przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej  dostępny jest na stronie internetowej: http:// 

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument  może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona  konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po  zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może  w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem  platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution),  dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/. 

7. Dokument opracowany za pomocą automatycznego  generatora dostępnego na stronie www.lexlab.pl/ generator-regulaminu

Strona stworzona w kreatorze WebWave